Do 16.08 przedłużamy okres składania ofert na operatora kawiarni w kinie Elektronik. Czekamy na Was. Szczegółowy regulamin konkursu poniżej:

Konkurs ofert na prowadzenie kawiarni w budynku kina Elektronik Warszawskiej Szkoły Filmowej

Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy „Laterna Magica” ogłasza otwarty konkurs ofert na Operatora kawiarni w budynku kina Elektronik i Zespołu Szkół Filmowych przy Warszawskiej Szkole Filmowej (Liceum Filmowe, Gimnazjum Filmowe i Liceum Kreacji Gier Wideo) przy ul. Gen. Zajączka 7 w Warszawie.
I. Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy „Laterna Magica”, z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 7; zarejestrowana pod nr KRS 0000196575; posiadająca REGON: 015678489; NIP: 123-10-13-888, zwana w dalszej części „Fundacją”

II. Forma współpracy:
Z wybranym podmiotem, zwanym dalej „Najemcą” lub „Operatorem kawiarni”, Fundacja zawrze umowę najmu, obowiązującą przez rok.

III. Profil działalności kina Elektronik
Kino Elektronik działa przy Warszawskiej Szkole Filmowej, w budynku Liceum Filmowego. Jest studyjnym kinem dwusalowym, w którym prezentowany jest współczesny ambitny repertuar. Bieżący program wzbogacany jest o wydarzenia specjalne, spotkania z twórcami kina polskiego i światowego oraz festiwale filmowe zarówno te organizowane przez Fundację, Warszawską Szkołę Filmową jak i podmioty zewnętrzne. W programie kina znajduje się szeroka oferta dla uczniów oraz studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej. Prezentujemy bieżący repertuar należący do szeroko rozumianej kultury wyższej oraz klasykę kina. W dni robocze w ciągu dnia w budynku odbywają się zajęcia Liceum Filmowego, Gimnazjum, Liceum Kreacji Gier, czasem Uczelni wyższej, natomiast od godz. 17:00 odbywają się projekcje filmowe lub wydarzenia specjalne. W weekendy oferta kina rozszerzona zostaje o propozycje dla dzieci i rodziców, odbywają się zajęcia studia muzyczno – aktorskiego „Mała Filmówka”. Często odbywają się również wydarzenia specjalne, spektakle, koncerty, konferencje i inne wydarzenia kulturalne. Poszukujemy Operatora kawiarni, który będzie w stanie przygotować lunchową ofertę zarówno dla uczniów i nauczycieli, studentów i wykładowców, jak i wieczorną ofertę dla widzów kina.

IV. Opis pomieszczeń warunki prowadzenia działalności

1. Pomieszczenia i wyposażenie kawiarni.
Powierzchnia użytkowa przeznaczona na prowadzenie kawiarni zlokalizowana jest na parterze budynku Kina Elektronik, przy ul. Gen. Zajączka 7 w Warszawie. Obejmuje pomieszczenia zaplecza oraz fragment głównego foyer. Fundacja dopuszcza możliwość wykorzystania w sezonie wiosennym, letnim i jesiennym dziedzińca znajdującego się na terenie dzierżawionym od miasta i przylegającym bezpośrednio do części użytkowej kawiarni. Wyposażenie zaplecza, części użytkowej kawiarni oraz – opcjonalnie – patio przed kawiarnią Najemca jest zobowiązany zapewnić samodzielnie i na koszt własny, po uzgodnieniu projektu wyposażenia z Fundacją, aby zachować zgodność z identyfikacją wizualną kina. Jakiekolwiek zmiany wystroju przestrzeni kawiarni wymagają uzgodnienia z Fundacją. Montaż urządzeń wymaga obecności osoby wyznaczonej przez Fundację.

Przed złożeniem oferty możliwe jest obejrzenie przestrzeni kawiarni oraz zaplecza przez potencjalnego Najemcę, po uprzednim uzgodnieniu terminu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Osobą uprawnioną do kontaktu jest Manager Kina Elektronik Marlena Gabryszewska: email: marlenagabryszewska@szkolafilmowa.pl; tel. 887 555 020.

2. Przeznaczenie przestrzeni:
Proponowana przestrzeń przeznaczona zostanie wyłącznie do prowadzenia kawiarni z ofertą obejmującą przygotowanie i sprzedaż zimnych i gorących napojów oraz sprzedaż gotowych produktów cateringowych lub przygotowanie na miejscu prostych dań, niewymagających gotowania.

3. Okres współpracy i jej warunki:
Umowa zostanie zawarta na 1 rok. Cena wywoławcza czynszu wynosi 2000 zł/netto miesięcznie. Cena czynszu nie obejmuje opłat za energię elektryczną, oraz wodę, ścieki, wywóz nieczystości oraz podatków i danin publiczno-prawnych rozliczanych jako ryczałt w kwocie 500 zł/netto miesięcznie. Operator kawiarni jest zobowiązany do zachowania pomieszczeń w stanie niepogorszonym i ponosi odpowiedzialność za wszelkie ewentualne zniszczenia niebędące konsekwencją normalnej eksploatacji i użycia zgodnie z właściwością i przeznaczeniem.

4. Godziny otwarcia kawiarni:
a) Kawiarnia będzie otwarta codziennie w godzinach od 10:00 do 24:00.
b) W wyjątkowych przypadkach WSF zastrzega sobie prawo zmiany godzin pracy kawiarni, lub wyłączenie pracy kawiarni w danym dniu, jeśli wydarzenia odbywające się na terenie kina będą tego wymagały. O tego typu wydarzeniach Fundacja będzie informować z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem. Przy czym dni wyłączone z funkcjonowania na prośbę Fundacji zostaną proporcjonalnie odliczone od należnego czynszu.
c) W przypadku wydarzeń zewnętrznych odbywających się w kinie Podmiot wynajmujący kino ma prawo korzystać z usług cateringowych Operatora kawiarni lub skorzystać z usług podmiotu zewnętrznego.

5 Umowa:
Podpisanie umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. Uruchomienie kawiarni nie może nastąpić później niż 1.09.2016 r. Fundacja zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnej z ofert, jeśli te nie będą spełniały założeń konkursu. Jednocześnie Fundacja zastrzega sobie możliwość wcześniejszego rozwiązania zawartej umowy na skutek rażącego niewypełniania warunków umowy przez Najemcę.

6. Obowiązki Najemcy:
1) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód niezębnych do rozpoczęcia działalności kawiarni.
2) Użytkowania powierzonego wyposażenia i pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzenie konserwacji wyposażenia i pomieszczeń na własny koszt oraz utrzymanie ich w niepogorszonym stanie technicznym i w czystości.
3) Zapewnienie personelu.
4)Terminowe opłacanie czynszu i opłat za media na warunkach określonych w umowie.
5) Aranżacja przestrzeni pomieszczeń zaplecza i części użytkowej na własny koszt, po uzyskaniu akceptacji Fundacji.
7) Zapewnienie sprzątania pomieszczeń zaplecza, części użytkowej kawiarni oraz – opcjonalnie – patio i jego wyposażenia na bieżąco.
8) Zapewnienie sprzętu nagłośnieniowego oraz muzyki w przestrzeni kawiarni (w tym comiesięczne opłaty na rzecz ZAIKS-u).

V. Warunki udziału w konkursie:
Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą lub osoba prawna, której ogólnie obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną do prowadzenia tego typu działalności. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia Fundacji odpowiednio: informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wydanych nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem składania ofert. Uczestnik konkursu posiadać winien niezbędną wiedzę oraz doświadczenie, które będzie mógł udowodnić. Oferta powinna zawierać informację o doświadczeniu – krótki opis wraz z datami wykonania wskazanych wydarzeń gastronomicznych. Referencje będą dodatkowym atutem.

VI. Termin i miejsce składania ofert:
Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie, do dn. 5.08.2016 r. do godz. 12.00 w formie papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: Oferta w postępowaniu na Operatora kawiarni kina Elektronik w siedzibie Warszawskiej Szkoły Filmowej, Dziale Kreatywny, pod adresem: Warszawska Szkoła Filmowa Ul. Gen. Zajączka 7 01-518 Warszawa

VII. Oferta:
1. Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim. Dokumenty w języku innym niż polski powinny być załączone wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się iż wersja polskojęzyczna jest wiążąca.
2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna, zrozumiała i powinna zawierać:
a) imię i nazwisko oraz adres oferenta będącego osobą fizyczną, albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
b) adres do korespondencji,
c) telefon kontaktowy,
d) oświadczenie, że podmiot składający ofertę nie jest w stanie likwidacji lub upadłości,
e) w przypadku najmowania innych lokali od innych podmiotów – oświadczenie o adresach najmowanych lokali oraz o braku zaległości w opłatach z tytułu najmu tych lokali,
f) oświadczenie, że oferent nie figuruje w rejestrze dłużników,
g) zobowiązanie do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości dwumiesięcznych opłat czynszu, w przypadku wygrania konkursu. Kaucja zostanie zwrócona po upłynięciu okresu obowiązywania umowy w przypadku braku zastrzeżeń do użytkowanej przestrzeni i sprzętu,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, przy zachowaniu zasady jawności postępowania konkursowego i wyniku konkursu,
3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) aktualne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia oferty dokumenty identyfikujące podmiot składający ofertę (zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wyciąg z rejestru handlowego (KRS) – w przypadku braku możliwości dotrzymania terminów proceduralnych, dopuszcza się złożenie oświadczenia, że w przypadku wygrania konkursu wymienione zaświadczenie zostanie złożone przed dniem zawarcia umowy najmu,
b) zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON
c) umowę spółki, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej, Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej przez oferenta za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika konkursu. Jeżeli sposób reprezentacji uczestnika konkursu nie wynika bezpośrednio z dostarczonych dokumentów, do oferty należy załączyć stosowne upoważnienie lub pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, z których wyraźnie wynika umocowanie do podpisania oferty.
5. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Uczestnik może złożyć wyłącznie jedną ofertę. W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez uczestnika, wszystkie jego oferty zostaną uznane za nieważne.
7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.
8. Oferta musi także zawierać:
a) Cenę za eksploatowaną powierzchnie miesięcznie, przy czym oferowana kwota nie może być niższa 2000 zł netto miesięcznie
c) Wysokość zniżki oferowanej dla osób w wieku 60+, dzieci, młodzieży, studentów oraz pracowników Fundacji na asortyment kawiarni.
2) Przedstawienie w formie opisowej:
a) ofertę gastronomiczną wraz z proponowaną ceną końcową i zdjęciami proponowanych potraw (opcjonalnie), obejmującą:
dania główne (w tym dania wegetariańskie oraz zupy);
desery;
przekąski (także ciepłe);
napoje ciepłe i zimne;
b) koncepcji prowadzenia kawiarni.
3) Przedstawienie w formie opisowej i graficznej:
a) propozycję aranżacji przestrzeni kontuaru kawiarni oraz dedykowanej działalności kawiarni powierzchni głównego foyer przeznaczonej dla klientów i gości.
9. W przypadku braku któregokolwiek z elementów oferty określonych w pkt. 8 powyżej, Fundacja ma prawo wezwać uczestnika konkursu do uzupełnienia braków, wyznaczając odpowiedni termin na ich uzupełnienie. Jednakże w przypadku elementów podlegających ocenie, tj. ceny ofertowej, ofert zniżkowych, menu, Fundacja odrzuci ofertę bez wzywania do uzupełnienia braków (ochrona uczciwej konkurencji).
10. Składając ofertę uczestnik konkursu oświadcza jednocześnie, iż akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu.

VIII. Kryteria wyboru:
1. Komisja konkursowa Fundacji będzie oceniała każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów: Cena, ocena oferty gastronomicznej – menu, ocena projektu wyposażenia i aranżacji wnętrz, oraz „ogródka”, ocena oferty planowanych zniżek dla osób uprzywilejowanych.
2. Fundacja wybierze trzy najbardziej korzystne oferty, których autorów zaprosi na spotkanie w celu doprecyzowania szczegółów ewentualnej współpracy.

IX. Postanowienia końcowe:
1. Fundacja zastrzega sobie prawo do:
a) zawarcia umowy z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy z wybranym w wyniku konkursu Operatorem kawiarni,
b) unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
2. W przypadku unieważnienia konkursu Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za koszty jakie poniósł z tego tytułu kandydat na Operatora kawiarni, który dokonał zgłoszenia.
3. Wyniki konkursu zostaną przekazane bezpośrednio podmiotom, które wzięły udział w konkursie.
4. Ocenie podlegać będą oferty spełniające wymagania formalne określone w pkt. VI regulaminu.
5. W przypadku złożenia zgłoszenia po terminie, pozostawia się je bez rozpatrzenia.
6. Kandydat na Operatora kawiarni może złożyć jedną ofertę w ramach konkursu.
7. Po ogłoszeniu wyników konkursu, z wybranym Operatorem kawiarni zostanie podpisana umowa, regulująca szczegółowe warunki współpracy.
8. Od ogłoszonego wyniku konkursu nie przysługuje odwołanie.
9. W razie konieczności wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie, Fundacja umieści zmiany na swojej stronie internetowej i powiadomi o tym uczestników konkursu, którzy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie regulaminu. Zmiana regulaminu będzie wiążąca dla wszystkich uczestników konkursu od chwili jej zamieszczenia na stronie internetowej Fundacji/Warszawskiej Szkoły Filmowej.